ความหมายและวัตถุประสงค์

ความหมายมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร

          มาตรฐาน หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ ที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป กำหนดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวโดยความร่วมมือ การยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาร่วมกันโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด

          เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

          มาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร ที่กำหนดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ.2551 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ และ มาตรฐานทั่วไป

               - มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

               - มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศกำหนดเพื่อส่งเสริมเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร

          เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกรหรือกิจการการค้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ