มกอช. เข้าร่วมประชุม Codex Committee on Food Additive ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

                นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์ ประธานคณะอนุกรรมการระหว่างประเทศ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมด้วยนางสาวก่อวดี ผลเกลี้ยง และนางสาวต่อพร สัตบุษ ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมประชุม Codex Committee on Food Additive ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการประชุมครั้งนี้พิจารณารับรองรายการวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์นมคืนรูปชนิดไม่ปรุงแต่ง และผลิตภัณฑ์หมากฝรั่ง และเห็นชอบคำอธิบายหมวดอาหารของเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสไม่อัดก๊าซ และเครื่องดื่มกาแฟ ชา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้วัตถุเจือปนอาหารและเครื่องดื่มของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว