ไต้หวัน เข้มป้อง ASF งดใช้อาหารเหลือ – ระงับฟาร์มสุกรฝ่าฝืน

                เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรไต้หวัน (COA) แจ้งแนวทางดำเนินการมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) โดยหลังจากที่ฟาร์มสุกรจำนวน 1,930 แห่ง ถูกพบว่าให้อาหารเหลือแก่สุกร ซึ่งฟาร์มเหล่านี้ถูกแจ้งให้ต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการจัดการให้อาหารสุกร โดยอาจติดตั้งระบบให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ASF หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช แต่พบว่ายังมีฟาร์มสุกรอีกถึง 582 แห่ง ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเข้มงวด ภาครัฐจึงเตรียมการกำหนดมาตรการลงโทษด้วยการปรับเงินเป็นจำนวน 195 ดอลลาร์สหรัฐฯ/วัน (6,114 บาท/วัน) และหากยังไม่ปรับปรุงสถานประกอบการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ภาครัฐจะถูกสั่งให้ระงับกิจการ
 
 
ที่มา : focustaiwan.tw สรุปโดย มกอช. (18/02/2562)