การรับฟังความเห็นต่อร่างภาคผนวก : หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวข้าว (ฉบับทบทวน) ผ่านทางเว็บไซด์

                สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสนับสนุนการรับรองคุณภาพของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวข้าว (ประเภทข้าวหอมมะลิ ข้าวหอม ข้าว และข้าวกล้องงอก) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยระบบการผลิตที่ดีตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่วัตถุดิบข้าวเปลือก จนถึงโรงสีข้าวและโรงบรรจุ และเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวข้าวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวข้าวจะสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง Q ได้ ซึ่งเครื่องหมายรับรองนี้จะกำกับด้วยรหัส ที่สามารถสอบกลับได้ว่า หน่วยงานไหนเป็นผู้ให้การรับรอง ผลิตภัณฑ์เป็นเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวประเภทใด ผลิตที่จังหวัดใด ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอะไร และใครเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
                จากการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการตรวจสอบรับรอง มกอช. ได้รับข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงและศักยภาพของโรงสีข้าว และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ตามข้อคิดเห็น และได้จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองตามมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวข้าว ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งที่สัมมนาเห็นควรให้ มกอช. รับฟังความเห็นเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซด์ ก่อนนำเสนอคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจรับรองในขั้นตอนต่อไปก่อนการประกาศใช้
                 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
 
1. ความเป็นมาในการรับฟังความเห็นฯ [ เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ]

2. ร่างภาคผนวก : หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวข้าว (ฉบับทบทวน) – ฉบับแก้ไขหลังจากสัมมนาระดมความเห็น  [ เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ]

3. ประกาศสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบ มาตรฐานหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการรับรองมาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร [ เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ]