Shop
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองภายใต้โครงการ
  หลักเกณฑ์เงื่อนไข การตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q (ประเภทโมเดิร์นเทรด: Modern Trade)
  หลักเกณฑ์การรับรองสถานที่จำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q ประเภท Restaurant
  หลักเกณฑ์การรับรองสถานที่จำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q ประเภทตลาดสด
ประเภทของการรับรองเครื่องหมาย
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร ""
  ลักษณะของเครื่องหมาย
  วิธีการแสดงเครื่องหมาย
     ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมาย
  การแสดงรหัสใต้เครื่องหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการให้เครื่องหมาย ""
บทบาทหน้าที่ของหน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  หน่วยรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  หน่วยรับรองระบบงานและหน่วยงานกลางประสาน
และกำกับดูแลการใช้เครื่องหมาย ""
สถานที่เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวขอการรับรองเครื่องหมาย
Download บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
( อยู่ในระหว่างดำเนินการ )
Download เครื่องหมาย (Q เขียว)
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารคุณภาพ Q
 

                ความเป็นมาและความสำคัญของ Q

         สืบเนื่องจาก คณะกรรมการมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓ - ๒๕๔๖ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน คือ เครื่องหมาย "Q" เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้เครื่องหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความ ปลอดภัยพร้อมทั้งยังสื่อไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าให้เกิด ความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารให้เป็นไปตาม มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

         หน่วย งานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร โดยมีการลงนามวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ร่วมกัน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อผูกพันให้มีการนำเครื่องหมายรับรอง "Q" ไปใช้ในแนวทางเดียวกัน และมีการดำเนินการตามวิธีการและแนวทางที่กำหนดไว้ใน MOU โดยหน่วยรับรองให้การรับรอง ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค (From Farm To Table) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารของไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเครื่องหมายรับรอง "Q" ที่แสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย ดังนั้นจำเป็นต้องมีระบบการควบคุมกำกับดูแลการนำเครื่องหมายรับรอง "Q" ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีระบบการจัดรหัสประกอบการแสดงเครื่องหมาย เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองหรือ กรณีตรวจพบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวมีปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อรัฐสภา และได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้พิจารณาอนุมัติให้มีพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. .... เสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชลงพระปรมาภิไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยมีเหตุผลในการประกาศ เนื่องจากเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวกำลังเร่งรัดพัฒนาเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรให้ได้มาตรฐาน และโดยที่ในปัจจุบันเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรหลายชนิดทั้งที่ผลิตเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศยังไม่มีมาตรฐานใช้บังคับเป็นเหตุให้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประชาชนขาดความเชื่อถือ และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรของไทย ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สมควรมีกลไกในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว เพื่อส่งเสริมให้ได้มาตรฐานเพื่อ ความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดในบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๐ ให้ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองที่สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติจดทะเบียนตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวว่าด้วยเครื่องหมายการค้ากับเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นใช้เครื่องหมายรับรองนั้นกับเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรได้ต่อไปโดยให้ถือว่าเครื่องหมายรับรองนั้นเป็นครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้กับผู้นั้น หมายความว่า เครื่องหมายรับรอง "Q" ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับสามารถใช้ได้ต่อไปและเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวได้กำหนดให้ออกกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมาย ซึ่งมี ๒ แบบ คือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไป