การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรอง

 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 
        

  การฝึกอบรม " การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับหน่วยตรวจ "
     
  รายชื่อผู้ผ่านการอบรม " การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับหน่วยตรวจ "
     
  ภาพเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว " การตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับหน่วยตรวจ "
     
  รายชื่อหน่วยตรวจ (IB)
     
 
 กรมวิชาการเกษตร
    -

 กรมประมง
    -

 กรมปศุสัตว์
    -

 กรมการข้าว
    -

 
 
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มมาตรฐานระบบคุณภาพ สำนักรับรองมาตรฐาน โทร. 02-561-2277 ต่อ 1215 หรือ 1257