เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคกล่องเสียวงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุก

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง ระเบียบวิธีวินิจฉัยไวรัส PMTV และไวรอยด์ในมันฝรั่งและมะเขือเทศ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง เกลือทะเลธรรมชาติ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) ฉบับทบทวน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างผู้ประตวจประเมินตามมาตรฐาน GAP มาตฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Train of th Trainer) วันที่ 10-12 กันยายน 2561

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคหลอดลมอักเสบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

โครงการสัมมนา EU Organic Market : Export opportunities and challenges วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระบือ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างมาตรฐานวิธีการสุขอนามัยพืชสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม1 : ประเภทหัว เหง้าและราก และเรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม2 : ประเภทใบ ส่วนเหนือดิน และทั้งต้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตส์ริช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตไก่เนื้อ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16