เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว-จัดจ้าง

[22 ก.พ.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตรอ์โน๊ตบุคสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(QR Trace On Cloud) จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21ก.พ.62] สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศการประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ภายใต้โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดฯ

[18 ก.พ.62] โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่1

[18 ก.พ.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[12 ก.พ.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางหลอดไฟ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[8 ก.พ.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 3 ชั้น 5

[28 ม.ค.62] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจัดจ้าง ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2562 จ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก และผลไม้สด

[25 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวไปปฏิบัติใช้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[22 ม.ค.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวโน๊ตบุคสำหรับโครงการอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวระบบคลาวด์ฯ และเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวตลาดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรออนไลน์ (DGT Farm) สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[22 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตรอ์โน๊ตบุคสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวระบบคลาวด์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21 ม.ค.62] แผนการจัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่ 1

[18 ม.ค.62] ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[16 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวโน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวตลาดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[14 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวโน๊ตบุ๊คสำหรับการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวตลาดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[2 ม.ค.62] ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61