เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว-จัดจ้าง

[28 มี.ค.62] ประกาศสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารขอบเขตงานจ้างโครงการจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[28 มี.ค.62] ประกาศสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลินในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มกอช. ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[27 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววัสดุงานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวงานครัว จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (ธัญพืช พืชเครื่องดื่ม และความปลอดภัยอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านสนับสนุนอำนวยการด้านมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[20 มี.ค.62] ประกวดราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดฯ

[14 มี.ค.62] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[8 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[6มี.ค.62]ประกาศการประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[4 มี.ค.62] ประกาศเผยแพร่การจัดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[22 ก.พ.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตรอ์โน๊ตบุคสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(QR Trace On Cloud) จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21ก.พ.62] สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศการประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ภายใต้โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดฯ

[18 ก.พ.62] โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61