ภาพเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าด้วย เรื่อง นโยบายและหลักการทั่วไปครั้งที่ 31 1/2562 เพื่อพิจารณาท่าทีเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวในการประชุม CCGP ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562”

มกอช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ไผ่ตง มะพร้าวน้ำหอม และลำไย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP พืชอาหาร โดยใช้เครือข่าย Q อาสา

ภาพงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์

ภาพงานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออก ให้ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร)

การประชุมหารือเรื่องการขยายผลโมเดลเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเขวา จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มกอช. ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ของ มกอช. ครั้งที่ 4/2561 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับระบบการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011:2018 และข้อกำหนดภาคบังคับ IAF/MD 20”

การสัมมนาเรื่อง “รู้เรื่องนำเข้าและส่งออกสินคาพืชอย่างเข้าใจ นำไปใช้ได้อย่างรู้จริง”

มกอช.ร่วมประชุมผลักดันการรับรองเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลระดับโลก

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

มกอช.ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 มุ่งหารือและแลกเปลี่ยนเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20