ACFS  
     
 
        สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้สนับสนุนการจัดตั้ง “ตลาดสีเขียว” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและช่องทางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน ในปี ๒๕๕๒ (ดำเนินการในจังหวัดพิษณุโลก และยโสธร) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียวสำหรับเป็นช่องทางจำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวและผลิตผลของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ปี ๒๕๕๔ (ดำเนินการในจังหวัดหนองคาย เพชรบุรี และเชียงราย) โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการ ดังนี้
๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียวสำหรับเป็นช่องทางจำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนและผลิตผลเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
๒) เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่สามารถเข้าถึงเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
๓) เพื่อให้มีเกษตรกรรายย่อยรายใหม่ทั้งที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเพิ่มเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเพิ่มเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่
๑) จังหวัดพิษณุโลก และยโสธร โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
๒) จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
๓) จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
๔) จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย