ยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัย ด้านเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2553 – 2556


วิสัยทัศน์
      สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร เพื่อคนไทยและตลาดโลก(Standard and Safety for All)

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศ และของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
      2) พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืนโดยการใช้มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย เป็นการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
      3) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความต้องการเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย (Demand–Driven) โดยสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหาร
      4) เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สามารถดำเนินการแผนงาน โครงการ ตลอดจนการบังคับใช้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว กฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ

ระยะเวลาดำเนินงาน
      4 ปีงบประมาณ (2553 – 2556) คือ ตุลาคม 2552 – กันยายน 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์
      1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรคุณภาพรายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวพืช ประมง ปศุสัตว์
      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
      3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวคุณภาพ
      4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านมาตรฐาน
      5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความมั่นใจในมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารของไทย