งานด้านการตรวจสอบและรับรอง

กองรับรองมาตรฐาน (Division of Standard Accreditation)

               หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) มีหน้าที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body :IB) ในสาขาต่างๆ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification) การรับรองการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System Certification) เพื่อให้หน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) ไปตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ ฟาร์ม โรงงาน ผู้ประกอบการ ในขอบข่ายต่างๆ เช่น หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (GMP), การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP), การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP), ด้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เป็นต้น

               การดำเนินงานของ มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (AB) จะเป็นที่ยอมรับและมีความทัดเทียมกับหน่วยรับรองระบบงานของต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบรับรองของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว มกอช. จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกในองค์กรระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน เช่น Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Accreditation Forum (IAF) เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ระบบการตรวจสอบรับรองของไทยได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากลและจากประเทศคู่ค้า ส่งผลให้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวของไทยที่ได้รับการรับรองเป็นที่เชื่อถือของประเทศคู่ค้าและก่อให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวได้มากยิ่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการค้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ลดการตรวจสอบซับซ้อน

               มกอช. ได้นำมาตรฐานการเป็นหน่วยรับรองระบบงาน (ISO/IEC 17011) มาประยุกต์ใช้ และได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน และในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 มกอช. ในนามของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC) ได้รับการยอมรับจากองค์การภูมิภาคแปซิฟิคว่าด้วยการรับรองระบบงาน (PAC) ให้ มกอช. เป็นหน่วยรับรองระบบงานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification) ในขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และต่อมาในวันที่ 30 กันยายน 2553 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) ได้ยอมรับ มกอช. ในขอบข่ายดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน               ในปี 2558 มกอช. ได้ยื่นสมัครขยายขอบข่ายการยอมรับความเท่าเทียม ด้านมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management System, FSMS) จากองค์การภูมิภาคแปซิฟิคว่าด้วยการรับรองระบบงาน (PAC) ซึ่ง มกอช. ได้ผ่านกระบวนการประเมินความเท่าเทียม (Peer evaluation) และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 มกอช. ได้ร่วมลงนามการทำข้อตกลงการยอมรับความเท่าเทียมด้านการรับรองระบบงาน (PAC MLA) ขอบข่ายระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS) และในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ได้ร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงการยอมรับความเท่าเทียมด้านการรับรองระบบงาน (IAF MLA) ขอบข่ายระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMA)

               การลงนามข้อตกลงนี้ จะส่งผลให้การส่งออกเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารจะมีความสะดวกมากยิ่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว เพราะช่วยลดขั้นตอนการตรวจซ้ำที่ประเทศปลายทาง และผู้ผลิต ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้หน่วยรับรองภายในประเทศมาตรวจรับรองโรงงานแทนการใช้หน่วยรับรองจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง ทำให้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว


มกอช. ได้รับการยอมรับจาก USFDA ในขอบข่าย PCHF & PCAF

                สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ยื่นสมัครขอการยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Recognized AB) จาก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : USFDA) ตามกฎระเบียบ Third-Party Certification Body Rules ในขอบข่าย Preventive Controls for Human Food (PCHF) และ Preventive Controls for Animal Food (PCAF) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และ USFDA ได้มาตรวจประเมินระบบงานของ มกอช. เมื่อวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
                เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 USFDA ได้ประกาศให้การยอมรับความสามารถด้านการรับรองระบบงานของ มกอช. ให้เป็น Recognized AB ตาม Third Party Accreditation Program จำนวน 2 ขอบข่าย คือ
                1. Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls for Human Food (PCHF, 21 CFR 117)
                2. Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls for Animal Food (PCAF, 21 CFR 507)
                มีระยะเวลาในการยอมรับความสามารถ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2566 โดย มกอช. เป็นหน่วยรับรองระบบงานนอกประเทศสหรัฐอเมริการายแรกของโลก ที่ได้รับการยอมรับจาก USFDA นอกเหนือจากหน่วยรับรองระบบงานของสหรัฐอเมริกาเอง

ประโยชน์ที่ได้จากการเป็น Recognized AB

               - หน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ที่ผ่านการรับรองระบบงานจาก มกอช. ในขอบข่าย PCHF และ PCAF แล้ว จะได้รับการยอมรับจาก USFDA ตามไปด้วย
               - หน่วยรับรอง (CB) เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการยื่นขอการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาโดยตรง
               - ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการตรวจรับรองของ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบ เพราะสามารถเลือกใช้บริการจากหน่วยรับรอง (CB) ในประเทศ แทนการใช้หน่วยรับรอง (CB) จากต่างประเทศ
               - ลดขั้นตอนการตรวจซ้ำที่ปลายทาง ทำให้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกามากเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว


( ปรับปรุง 4 ก.ย. 61 )
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th