รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)

  ขอบข่าย เกษตรอินทรีย์ (Organic)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ห้องปฏิบัติการกลาง (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1021/18พืช
2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/18พืช
3. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ไทย จี เอ พี 09 จำกัดACFS 1028/17พืช
  ขอบข่าย GMP / HACCP
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว เอสจีเอส (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1012/18ISIC Code 15
ISIC Code 0122
ISIC Code 210
ISIC Code 2520
ISIC Code 2610
ISIC Code 2812
ISIC Code 2899
ISIC Code 5520
ISIC Code 6301
ISIC Code 6302
2. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัดACFS 1013/18ISIC Code 15
3. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1014/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
4. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว (วว.)ACFS 1015/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
5. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัด ACFS 1016/18ISIC Code 15
6. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวพัฒนามูลนิธิACFS 1017/18ISIC Code 15
ISIC Code 012
7. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ทูฟ นอร์ด (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1018/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
8. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ห้องปฏิบัติการกลาง (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1021/18ISIC Code 15
9. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS1024/18ISIC Code 15
ISIC Code 552
  ขอบข่าย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวประมง และหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมงACFS 1001/18ประมง
2. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าวACFS 1009/18พืช
3. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว เอสจีเอส (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1012/18พืช
4. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ทูฟ นอร์ด (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1018/18พืช
5. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
   ใบรับรองหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561
ACFS 1020/15พืช
6. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ห้องปฏิบัติการกลาง (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1021/18พืช
ประมง
7. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว วูฟแกงค์ พล์าท (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัด ACFS 1022/18ประมง
8. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/18พืช
9. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัดACFS1027/18พืช
ประมง
  ขอบข่าย ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว เอสจีเอส (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1012/18Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
2. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว (วว.)ACFS 1015/18Cluster Food and feed processing :
Category C
3. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ทูฟ นอร์ด (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1018/18Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
Cluster Auxiliary services (Category : I)
  ขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (Agricultural Produce or Product)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ห้องปฏิบัติการกลาง (เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว) จำกัดACFS 1021/18-