มาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร

News and updates landing
ความหมายมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร

          มาตรฐาน หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ ที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป กำหนดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวโดยความร่วมมือ การยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาร่วมกันโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด


          เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


          มาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรที่กำหนดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ.2551 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ และ มาตรฐานทั่วไป

            - มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

            - มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศกำหนดเพื่อส่งเสริมเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรให้ได้มาตรฐาน