การรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. 2551

1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา


          1. ขอบเขตการใช้อำนาจตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
          2. การกำหนดมาตรฐานบังคับไม่สามารถกำหนดมาตรฐานบังคับเพื่อใช้บังคับเฉพาะการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรบางกรณี หรือบางขนาด หรือบางลักษณะได้
          3. การกำหนดมาตรฐานบังคับกรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถออกมาตรการที่ปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว และไม่สามารถนำมาตรฐานทั่วไปที่ประกาศไว้แล้วหรือมาตรฐานระหว่างประเทศมาประกาศเป็นมาตรฐานบังคับได้ทันท่วงที
          4. ไม่สามารถมอบหมายหน่วยงานอื่นเป็นผู้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรตามมาตรฐานบังคับแทน มกอช. ได้
          5. ไม่สามารถกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสำหรับมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไปได้อย่างคล่องตัว
          6. บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้ผลิตเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรบางขนาดหรือบางลักษณะกิจการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตและใบรับรองยังไม่มีความชัดเจน
          7. กระบวนการยอมรับมาตรฐานของต่างประเทศที่ทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ หรือการยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
          8. ไม่สามารถกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านและกำหนดหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้
          9. เงื่อนไขการอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานมีขั้นตอนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่คล่องตัว

2. ความจำเป็นที่ต้องตราเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเพื่อแก้ไขปัญหา


          1. เพื่อให้การใช้อำนาจตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
          2. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานบังคับครอบคลุมถึงกรณีที่จะควบคุมเฉพาะการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรบางกรณี หรือบางขนาดหรือบางลักษณะของกิจการ
          3. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรฐานบังคับในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที
          4. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้มีความคล่องตัว และลดภาระของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรในการขอรับใบอนุญาต
          5. เพื่อให้สามารถกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสำหรับมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไปได้อย่างคล่องตัว
          6. เพื่อให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นให้ผู้ผลิตเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรบางขนาดหรือบางลักษณะกิจการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตและใบรับรองมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
          7. เพื่อให้กระบวนการยอมรับมาตรฐานของต่างประเทศที่ทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ หรือการยอมรับระบบการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล
          8. เพื่อให้สามารถกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้าน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้
          9. เพื่อให้การอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานมีขั้นตอนที่รวดเร็วสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

3. หลักการอันเป็นสาระสำคัญของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวที่ตราเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว


          1. แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตการใช้อำนาจตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
          2. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการกำหนดให้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการ ของการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
          3. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและวิธีการในการกำหนดมาตรฐานบังคับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
          4. แก้ไขเพิ่มเติมให้สำนักงานมีอำนาจมอบหมายหน่วยงานอื่นออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
          5. แก้ไขอำนาจในการกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป
          6. เพิ่มเติมข้อยกเว้นในการขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองของผู้ผลิตเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรตามมาตรฐานบังคับที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต
          7. แก้ไขเพิ่มเติมให้นำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรจากต่างประเทศโดยพิจารณาจากการมีมาตรฐานทัดเทียม หรือมีระบบการตรวจสอบรับรองที่เป็นไปตามหลักเณฑ์สากลได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน
          8. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการกำหนดและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของรัฐมนตรี
          9. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งสำนักงานของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

4. ประเด็นที่จะรับฟังความเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความเห็น


          ประเด็นที่ 1 มาตรา 3 แก้ไขมาตรา 4 โดยกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเกิดความชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร
          ประเด็นที่ 2 มาตรา 4 ยกเลิกอำนาจคณะกรรมการมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานในมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. 2551 จากเดิมให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรเป็นอุทธรณ์ตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
          ประเด็นที่ 3 มาตรา 5 แก้ไขมาตรา 15 การกำหนดมาตรฐานบังคับเพื่อใช้บังคับเฉพาะการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรบางกรณี หรือบางขนาด หรือบางลักษณะได้
          ประเด็นที่ 4 มาตรา 6 แก้ไขมาตรา 19 การกำหนดมาตรฐานบังคับกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถออกมาตรการที่ปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยออกเป็นประกาศกระทรวงแทนการออกกฎกระทรวง และสามารถนำมาตรฐานทั่วไปที่มีผลใช้บังคับแล้วหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex มาประกาศเป็นมาตรฐานบังคับได้ทันที
          ประเด็นที่ 5 มาตรา 7 แก้ไขมาตรา 20 เพิ่มเติมอำนาจในการมอบหมายหน่วยงานอื่นดำเนินการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
          ประเด็นที่ 6 มาตรา 8 แก้ไขมาตรา 27 การกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสำหรับมาตรฐานบังคับแก้ไขจากเดิมที่ให้ออกเป็นกฎกระทรวงให้ออกเป็นประกาศกระทรวง เพื่อความคล่องตัวและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมให้ผู้ผลิตเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรตามมาตรฐานบังคับได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับการตรวจสอบและได้ใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
          ประเด็นที่ 7 มาตรา 9 แก้ไขมาตรา 29 กำหนดให้ผู้นำเข้าซึ่งนำเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับเข้ามาภายในประเทศ สามารถนำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานบังคับ หากเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวที่นำเข้ามานั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากประเทศที่มีมาตรฐานและผลการตรวจสอบรับรองที่น่าเชื่อถือทัดเทียมกับมาตรฐานไทย โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
          ประเด็นที่ 8 มาตรา 10 แก้ไขมาตรา 30 กำหนดให้ผู้นำเข้าเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับขอรับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานของต่างประเทศที่มีคุณสมบัติและความสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
          ประเด็นที่ 9 มาตรา 11 แก้ไขมาตรา 31 การกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสำหรับมาตรฐานทั่วไปแก้ไขจากเดิมที่ให้ออกเป็นกฎกระทรวงให้ออกเป็นประกาศกระทรวงเพื่อความคล่องตัวและลดขั้นตอนในปฏิบัติงาน
          ประเด็นที่ 10 มาตรา 12 แก้ไขมาตรา 54 การกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการรับรองเฉพาะด้าน และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการแสดงเครื่องหมายรับรองตามมาตรฐานสากลที่ไม่อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายรับรองเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว เพื่อให้การรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการการผลิตแตกต่างกับการรับรองมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว

เอกสารเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
          1. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          2. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          3. บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          4. ตารางปรียบเทียบพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


แบบแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. 2551


ขอความกรุณาผู้เข้าชมเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว โปรดกรอกเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวในแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นข้างล่าง

                 >>>>>>    <<<<<<1. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร ฉบับที่ .. พ.ศ. ....
2. สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบและการรับฟังความเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร พ.ศ. 2551


หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวขอเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิติการ สำนักเลขานุการกรม
สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร.02-561-2277 #1177 โทรสาร 02-561-2212