สื่อประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ "โครงการข้าวสาร Q ครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ" เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-
-


วีดีทัศน์ "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร" เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-


วีดีทัศน์ "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์" เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-


วีดีทัศน์ "มาตรฐานบังคับ" เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-


วีดีทัศน์ "มิสเตอร์ออร์แกนิค" เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-


โครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-


ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q (Q Restaurant) เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-


ข้าวโพดข้าวเหนียว คุณภาพมาตรฐาน GAP เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-


รายการโทรทัศน์ "คม ชัด ลึก" สัมภาษณ์สดในหัวข้อเรื่อง "สารพิษ - ข้าวไทย" เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไววีดิโอ

-ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง "จากไร่นา สู่โต๊ะอาหาร มาตรฐานไทยระดับโลก ตอนที่ 1 - 13"

จากไร่นา สู่โต๊ะอาหาร มาตรฐานไทยระดับโลก ตอนที่ 1


สารคดีวิทยุ เรื่อง "สู่เส้นทางความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารกับ มกอช." 15 ตอน และสปอตวิทย 1 ตอน

1. สู่เส้นทางความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 1
2. สู่เส้นทางความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 2
3. สู่เส้นทางความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 3
4. สู่เส้นทางความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 4
5. สู่เส้นทางความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 5
6. สู่เส้นทางความปลอดภัยเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารกับ มกอช. ตอนที่ 6
1 2 3